____________V sesja Rady Powiatu w Jaśle____________

W dniu 28 lutego 2007 r. odbyła się V sesja Rady Powiatu w Jaśle. Głównym tematem tego posiedzenia było uchwalenie budżetu Powiatu Jasielskiego na 2007 rok. W trakcie rozpatrywania tego punktu sesji radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu, jak również opiniami przedstawionymi przez poszczególne Komisje Rady Powiatu oraz Kluby radnych. Po przeprowadzonej dyskusji budżet Powiatu Jasielskiego na 2007 rok poparło
17 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących. Budżet poparły Kluby radnych: Prawa
i Sprawiedliwości, Członków i Sympatyków Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od głosu wstrzymali się radni Klubu Przymierze Samorządowe Pracy – Liga Polskich Rodzin.

Planowane dochody budżetu wynoszą 63.213.873 zł, natomiast planowane wydatki zamykają się kwotą 69.241.090 zł. Zakłądany deficyt, który wyniesie 6.629.000 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Zdaniem Adama Kmiecika – Starosty Jasielskiego budżet Powiatu na 2007 rok, jest ukierunkowany na rozwój Powiatu Jasielskiego oraz na inwestycje. Planowane środki zabezpieczają możliwość ubiegania się Powiatu Jasielskiego o środki zewnętrzne, co jest niezwykle istotne. „W trakcie roku budżetowego podejmiemy intensywne starania, aby kwota planowanych dochodów uległa znaczącemu zwiększeniu, dzięki absorpcji środków pozabudżetowych” – podkreśla Starosta Kmiecik.

Wśród planowanych inwestycji do najważniejszych należy zaliczyć:
w infrastrukturze drogowej:
Budżet na 2007 rok przewiduje środki m.in. na:

przebudowę drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla (planowane środki Powiatu wyniosą 1.650.000 zł);
przebudowę drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Toki (planowane środki Powiatu wyniosą 250.000 zł);
przebudowę drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn (planowane środki Powiatu wyniosą 500.000 zł).
Zaplanowano również fundusze na opracowanie nowych dokumentacji technicznych.

w infrastrukturze szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski:

Budżet przewiduje m.in. kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z zmianą konstrukcji stropodachu na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Zaplanowano również środki finansowe na budowę sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

w zakresie ochrony zdrowia:

W budżecie Powiatu pojawiła się ważna pozycja związana z rozbudową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Zostały zabezpieczone w części środki finansowe na wykonanie nowego skrzydła budynku. Ponadto planowana jest termomodernizacja budynku Szpitala, a także dalsza modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej oraz zakup sprzętu.

pomoc społeczna:

Powiat Jasielski planuje w roku 2007 kontynuować zadanie związane z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Zabezpieczono na ten cel kwotę 422.000 zł.

Na V sesji Rady Powiatu w Jaśle podjęta również uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu”.Na ten cel przeznaczono z budżetu Powiatu Jasielskiego kwotę 50.000 zł.W ocenie Powiatu Jasielskiego projekt, który zakłada rekonstrukcję fragmentów jednej z najstarszych w Polsce osady obronnej oraz wybudowanie ośrodka muzealnego, wymaga wsparcia ze strony Powiatu Jasielskiego. W ocenie Starosty Jasielskiego realizacja tej inwestycji pozwoli znacząco wpłynąć na atrakcyjność turystyczną Powiatu Jasielskiego oraz utworzyć wiele miejsc pracy, a także rozwinąć infrastrukturę lokalną. Radni wysłuchali na sesji rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle ze swojej działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie. W trakcie dalszej części sesji zapoznali się również z informacją Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości na terenie Powiatu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------żróło tekstu : http://www.jaslo4u.pl/news.php?readmore=1504