____________________Wynik Przetargu ___________________

Ogłoszenie z dnia 2007-09-11
Krosno :
roboty budowlane przy budowie skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu.Norweski Mechanizm Finansowy, Projekt nr PL0029
Numer ogłoszenia: 163892 - 2007; data zamieszczenia: 11.09.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 32682 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Piłsudskiego, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4321376, fax 013 4324301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane przy budowie skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu.Norweski Mechanizm Finansowy, Projekt nr PL0029.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, gm. Jasło. (kontrakt prowadzony zgodnie z FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Budowy, Trzecie wydanie angielsko-polskie, tłumaczenie pierwszego wydania, 1999 Czerwona książka).

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1 BUDOWĘ PAWILONU WYSTAWOWEGO
1.1 - roboty budowlano - montażowe: stan zerowy
1.2 - roboty budowlano - montażowe: stan surowy
1.3 - roboty budowlano - montażowe: stan wykończeniowy
1.4 - instalacja elektryczna i antywłamaniowa
1.5 - instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna
1.6 - instalacja wodno - kanalizacyjna
2 ZAGOSPODAROWANIE PARKU ARCHEOLOGICZNEGO
2.1 - przygotowanie terenu pod zabudowę
2.2 - wykonanie ogrodzenia terenu
2.3 - instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego
2.4 - wykonanie placu na festyny
2.5 - wykonanie oczek wodnych i regulacja cieku
2.6 - wykonanie placów postojowych i parkingów
2.7 - rekonstrukcja wiosek
3 BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH
3.1 - budowa drogi przed pawilonem - odcinek C÷E
3.2 - budowa drogi za torami - odcinek A÷C
3.3 - budowa drogi przy parku - odcinek C÷F
4 ZAGOSPODAROWANIE GRODZISKA
4.1 - przygotowanie terenu pod zabudowę
4.2 - wykonanie ogrodzenia terenu
4.3 - instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego
4.4 - wykonanie schodów i ścieżek oraz pawilonu biletowego
4.5 - rekonstrukcja wałów
4.6 - rekonstrukcja chat

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.21.23.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
74.26.40.00 - Usługi zarządzania budową .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7395878,6 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Norweski Mechanizm Finansowy Projekt nr PL0029 -Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 7395878.60

Oferta z najniższą ceną: 7395878.60 / oferta z najwyższą ceną: 11652160.87

Waluta: PLN.
                                                                                                                                              ________________________________________________________________

Żródło takstu : http://www.przetargi.egospodarka.pl/163892_roboty-budowlane-przy-budowie-skansenu-archeologicznego-Karpacka-Troja-w-Trzcinicy-atrakcja-turystyczna-regionu-Norweski-Mechanizm-Finansowy-Projekt-nr-PL0029_2007_2.html