___________________________________________________________

Pierwsze wnioski zatwierdzone  2006-11-24
Do dnia 24 listopada br. państwa- darczyńcy zatwierdzili 14 wniosków aplikacyjnych, złożonych  przez  wnioskodawców w czasie  pierwszego  naboru projektów,  który odbył się w 2005 r.
Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, otrzymali tzw. listy z ofertą pomocy, co - zgodnie z wytycznymi pn. „Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków” - oznacza,  że o ile późniejsza data nie zostanie zapisana w umowie  finansowej, z dniem wydania tej decyzji wszelkie wydatki, ponoszone w związku z realizacją projektów, kwalifikują się do pomocy w ramach Mechanizmów Finansowych.

Dotychczas zatwierdzone zostały następujące wnioski:

priorytet „Ochrona kulturowego dziedzictwa” – 6 projektów:
1. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego (Książnica Cieszyńska),
2. Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego   im. Ossolińskich we Wrocławiu (Fundacja – Zakład Narodowy im .Ossolińskich),
3. Skansen archeologiczny "KARPACKA TROJA”  w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu (Muzeum Podkarpackie w Krośnie)
4. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu (Muzeum Narodowe, Poznań)
5. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu (Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, Pacanów)
6. Modernizacja   budynku   oficyny   siedziby    Międzynarodowego    Centrum    Kultury w Krakowie (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków)


priorytet "Rozwój zasobów ludzkich”- 1 projekt:
1. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną (Województwo Mazowieckie)


priorytet „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” - 3 projekty:
1. Ratujmy śląskie dzieci – tzn. wczesna kompleksowa diagnostyka oraz leczenie noworodków  i  wcześniaków  w  wielkoprzemysłowym środowisku Górnego Śląska (SPSK nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko, Śląska Akademia Medyczna, Katowice)
2. Poprawa dostępności profilaktycznych badań prenatalnych w woj. podlaskim (SPSK Akademii Medycznej, Białystok)
3. Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku (SPS ZOZ, Lębork).


priorytet „Badania naukowe” - 2 projekty:
1. Ochrona bioróżnorodności „Czerwonego Bagna”- reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej (SGGW, Warszawa)
2. Analiza molekularna w chorobach nerodegeneracyjnych spowodowanych mutacjami genetycznymi ( Instytut Psychiatrii i Neurologii)


priorytet „Polityka regionalna i działania transgraniczne” - 2 projekty:
1. Dom Karpacki – pobudzenie współpracy transgranicznej regionów karpackich (Fundacja Karpacka- Polska)
2. Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej – (Gmina Miejska , Kraśnik).                        
_________________________________________________________________

żródło dokumentu : http://www.old.eog.gov.pl/Pierwsze+wnioski+zatwierdzone.htm